• slide

  slide 1

 • slide

  slide 5

 • slide

  slide 7

 • slide

  slide 8

 • slide

  slide 9

1 2 3 4 5

Cooktops

Cooktops

M569 -  19.500.000 VNĐ

Induction Cooker from GM 8999

GM 8999 -  22.500.000 VNĐ

Electromagnetic induction cookers

M568i -  19.500.000 VNĐ

Induction Cooker from M50 Max (LUXURY Series)

M216 Max ( 5th Gen ) -  16.200.000 VNĐ

GM6640 IN -  17.500.000 VNĐ

G60BK -  17.300.000 VNĐ

GM8642 hyb -  18.500.000 VNĐ

M216 Max -  16.200.000 VNĐ